Hledejte podle parametrů zde
Identifikátor záznamu>
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
Z-414916/542016k návrhu na bezúplatné nabytí částí pozemku parc.č. 2144/19 v k.ú. Strašnice ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy28.04.2016 6. Schválendetail
Z-415014/322016k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městským částem Praha 4, Praha 7 a Praha 1825.02.2016 6. Schválendetail
Z-415314/12016k Integrované strategii pro integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti na programové období 2014-202025.02.2016 6. Schválendetail
Z-415416/802016k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti se společností Tereos TTD, a.s.28.04.2016 6. Schválendetail
Z-415616/222016k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace Olivově dětské léčebně, o.p.s. z kap. 0544 v roce 201628.04.2016 6. Schválendetail
Z-415714/72016k návrhu na udělení grantu hlavního města Prahy pro rok 2016 v oblasti rodinné politiky - program C - v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy25.02.2016 6. Schválendetail
Z-415814/232016k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy25.02.2016 6. Schválendetail
Z-415916/392016k návrhu na úplatné nabytí nově vybudovaného rozšíření chodníku při ulici Strašnická na pozemku par.č. 1762/1 v k.ú. Hostivař a pozemku par.č. 5765/2 v k.ú. Záběhlice za smluvní cenu 1.000,- Kč, a bezúplatný převod rekonstrukce části vozovky ulice Strašnická a chodníku při ulici Strašnická na pozemku par. č. 1762/1 v k.ú. Hostivař a pozemku par.č. 5765/2 v k.ú. Záběhlice z vlastnictví CENTRAL GROUP Švehlova s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy28.04.2016 6. Schválendetail
Z-416017/532016k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 1134 v kat. území Háje26.05.2016 6. Schválendetail
Z-416116/72016k návrhu na změny zřizovacích listin příspěvkových organizací hl. m. Prahy Domov pro seniory Bohnice a Domov pro seniory Ďáblice28.04.2016 6. Schválendetail
Z-416216/422016k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc.č. 3189/12 a 3190/3 k.ú. Lipence28.04.2016 6. Schválendetail
Z-416314/212016k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 201625.02.2016 6. Schválendetail
Z-416516/102016k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1142/42 v k.ú. Krč do vlastnictví hlavního města Prahy (pro výstavbu trasy metra I. D)28.04.2016 6. Schválendetail
Z-416719/592016k návrhu na úplatný převod části pozemků parc.č. 788/1, parc.č. 857 a parc.č. 2174, vše v k.ú. Ruzyně15.09.2016 6. Schválendetail
Z-416816/412016k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. č. 580/15 a parc. č. 580/56 v k.ú. Petrovice do vlastnictví hl. m. Prahy28.04.2016 6. Schválendetail
Z-416920/492016k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy20.10.2016 6. Schválendetail
Z-417014/142016k navýšení investičních nákladů akce a na úpravu investičního rozpočtu Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. v kapitole 03 Doprava v roce 201625.02.2016 6. Schválendetail
Z-417114/152016k navýšení celkových investičních nákladů a na úpravu investičního rozpočtu roku 2016 Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. v kapitole 03 Doprava25.02.2016 6. Schválendetail
Z-417220/442016k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2329/13 a 2329/14, vše v k. ú. Braník20.10.2016 6. Schválendetail
Z-417416/1002016k odůvodnění veřejné zakázky stavba č.41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace"28.04.2016 6. Schválendetail
Z-417516/282016k návrhu na zřízení práva stavby k části pozemku parc.č. 84/6 k.ú. Hrdlořezy28.04.2016 6. Schválendetail
Z-417814/32016ke strategickému rámci informatiky hl.m. Prahy a ke zpracování podrobné strategie ICT hl. m. Prahy v návaznosti na městskou společnost Operátor ICT, as.25.02.2016 6. Schválendetail
Z-417916/432016k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 3596/2 v k. ú. Libeň do vlastnictví hlavního města Prahy28.04.2016 6. Schválendetail
Z-418019/562016k návrhu na úplatný převod části pozemků parc.č. 4142/4 a parc.č. 4177, k.ú. Dejvice15.09.2016 6. Schválendetail
Z-418115/22016k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy31.03.2016 6. Schválendetail
Z-418216/562016k návrhu na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 na pozemku parc.č. 2364/288 ost. plocha,ost. komunikace o výměře 6 m2 k.ú. Kobylisy z vlastnictví ČR - právo hospodaření s majetkem státu Bytový podnik v Praze 8, státní podnik v likvidaci, do vlastnictví hlavního města Prahy28.04.2016 6. Schválendetail
Z-418416/502016k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 560/70 ost. plocha,ost. komunikace o výměře 350 m2, parc.č. 575/1 ost. plocha,zeleň o výměře 314 m2 v k.ú. Střešovice z vlastnictví ČR - právo hospodaření s majetkem státu Československé automobilové opravny Praha , státní podnik v likvidaci, do vlastnictví hlavního města Prahy28.04.2016 6. Schválendetail
Z-418516/462016k návrhu na bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2665/467 v k.ú. Kyje a pozemku parc.č. 1542/6 v k.ú. Vinoř ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy28.04.2016 6. Schválendetail
Z-418716/572016k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 3555 a parc.č. 3795/2 v k.ú. Libeň ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví hl.m. Prahy28.04.2016 6. Schválendetail
Z-418816/522016k návrhu na bezúplatné nabytí parkoviště a veřejného osvětlení v k.ú. Kamýk z vlastnictví HAMAM, s.r.o. do vlastnictví hl.m.Prahy28.04.2016 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.