Hledejte podle parametrů zde
Stav dokumentu=
a Usnesení ze dne>=
a Usnesení ze dne<=
nebo podle libovolného textu zde
období -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
č.tiskuč.usn.RokNázev materiáluDatum jednáníStav 
R-332919342019k návrhu na jmenování Řídící rady dle schválené Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl.m. Prahy a městských částí na období do roku 202520.5.2019 6. Schválendetail
R-327809352019k záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky "Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl.m. Prahy na období 2020-2024“20.5.2019 6. Schválendetail
R-333149362019k návrhu na schválení stanov a založení spolku prg.ai, z.s.20.5.2019 6. Schválendetail
R-324139382019k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 1110/41 v k.ú. Radotín do vlastnictví hl.m. Prahy20.5.2019 6. Schválendetail
R-329709392019k návrhu na uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě č. INO/67/04/001657/2004 ze dne 18.8.2004, ve znění dodatků č. 1 - 15, o poskytování finančního příspěvku na údržbu areálu Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze20.5.2019 6. Schválendetail
R-333269412019ke zřízení Komise Rady HMP pro udržitelnou energii a klima20.5.2019 6. Schválendetail
R-328299422019k návrhu na uzavření dodatku č. 23 ke smlouvě č. DIL/21/04/004816/2009 na provedení stavby č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a stavby č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba mezi Sdružením II. B SSŽ - Energie se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 a hlavním městem Prahou20.5.2019 6. Schválendetail
R-331979432019k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 11 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy20.5.2019 6. Schválendetail
R-315659442019k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 a poskytnutí finančních prostředků formou individuální účelové investiční dotace z kap. 0582 Středisku prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. v roce 201920.5.2019 6. Schválendetail
R-331629452019k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů20.5.2019 6. Schválendetail
R-328619462019k záměru odboru SML MHMP v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky "Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P8 - rekonstrukce oken a fasády"20.5.2019 6. Schválendetail
R-325079472019k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace v oblasti sportu spolku Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Praha, pobočný spolek20.5.2019 6. Schválendetail
R-325029482019k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové investiční dotace v oblasti sportu společnosti Containall o.p.s.20.5.2019 6. Schválendetail
R-332819512019k záměru pořádání projekce semifinálového a finálového utkání na Mistrovství světa v ledním hokeji 201920.5.2019 6. Schválendetail
R-331529532019k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha 1620.5.2019 6. Schválendetail
R-331339542019k revokaci usnesení Rady hlavního města Prahy č. 734 ze dne 23. 4. 2019 k návrhu na možný způsob řešení majetkoprávních vztahů20.5.2019 6. Schválendetail
R-333209552019k zahraničním pracovním cestám členů Zastupitelstva hlavního města Prahy20.5.2019 6. Schválendetail
R-333399562019k návrhu na vyřízení podání adresovaných Radě hl.m. Prahy20.5.2019 6. Schválendetail
R-330039572019ke schválení aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce OP Praha - pól růstu ČR20.5.2019 6. Schválendetail
R-329789582019k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 201920.5.2019 6. Schválendetail
R-329119592019k povolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy pro záměr „Bytový dům Strakonická s doplňkovou funkcí - administrativní a obchodní“, na pozemcích parc. č. 5030/15, 5030/7, 5030/5, 5030/4, 5030/3 a 5030/21 vše v k.ú. Smíchov, Praha 520.5.2019 6. Schválendetail
R-328189602019k návrhu na úpravu limitu odpisového plánu příspěvkové organizaci Správa služeb hlavního města Prahy na rok 201920.5.2019 6. Schválendetail
R-327629612019k návrhu OCP MHMP na ukončení nájemních smluv dohodou a uzavření nových nájemních smluv na dobu neurčitou, na části pozemků ve vlastnictví HMP, svěřených do správy OCP MHMP20.5.2019 6. Schválendetail
R-328159622019k návrhu OCP MHMP na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou na část pozemku ve vlastnictví HMP, svěřeného do správy OCP MHMP20.5.2019 6. Schválendetail
R-332799632019k návrhu na personální změnu v Komisi Rady hl.m. Prahy pro prevenci kriminality a udělování grantů20.5.2019 6. Schválendetail
R-322499642019k návrhu na uzavření kupní smlouvy na úplatné nabytí stavby účelové komunikace (dočasné stavby), která obsahuje napojení účelové komunikace 153/4 - napojení Lochkov - Radotín - Pražský okruh20.5.2019 6. Schválendetail
R-330079652019k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní politiku zaměstnanosti určených pro MČ HMP a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ HMP20.5.2019 6. Schválendetail
R-329499662019k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Březiněves z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy20.5.2019 6. Schválendetail
R-330719672019k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Libuš z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2019 a k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy20.5.2019 6. Schválendetail
R-328519682019k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy20.5.2019 6. Schválendetail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
V evidenci máte možnost vyhledávat buď pomocí předpřipravených dotazů nebo podle libovolného slova. U předpřipravených dotazů můžete vyplnit hodnoty, podle kterých hledáte. Hodnoty je možné vyplnit za použití zástupných znaků % (procento, nahrazuje libovolný počet libovolných znaků, např '%ažs%' když hledáte 'pražské') a _ (podtržítko, nahrazuje jeden znak např. 'pra_ské'). Červeně podtržené hodnoty vyberete ze seznamu hodnot kliknutím.